Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

1 Opseg primene

1.1 Korišćenje internet sajta www.lipotio.com u vlasništvu NBA doo dozvoljeno je isključivo na osnovu ovde navedenih Uslova korišćenja. Postoji mogućnost dopune, izmene ili zamene opštih uslova korišćenja u pojedinačnim slučajevima, na primer za kupovinu proizvoda i/ili ostvarivanje usluge. Čim se korisnik uloguje (prijavi u sistem), ili, u slučajevima gde prijavljivanje nije potrebno, pozove odgovarajući www.lipotio.com sajt, korisnik prihvata najnoviju verziju Uslova korišćenja.

1.2 U slučaju web ponuda namenjenih preduzećima ili javnim organima, navedeno preduzeće ili javni organ predstavljaće korisnik odgovoran za svoje postupke i znanja.


2 Usluge

2.1 NBA doo obezbeđuje određene informacije i, u određenim slučajevima i uz odgovarajuću dokumentaciju, proizvode koje je moguće dobiti na poziv ili direktno poručiti sa www.lipotio.com  internet sajta.

2.2 NBA doo zadržava sva prava da ukine sadržaje na sajtu www.lipotio.com u delovima ili u celini. Usled određenih karakteristika interneta i računarskih sistema, NBA doo ne preuzima odgovornost za neometan pristup i stalnu dostupnost internet sajta.


3 Registracija, lozinka

3.1 Neke stranice na internet sajtu www.lipotio.com mogu biti zaštićene lozinkom. Pristup takvim stranama omogućen je samo registrovanim korisnicima u cilju zaštite bezbednosti tokom posete. Korisnici ne mogu zahtevati pravo na registraciju od strane NBA doo. NBA doo naročito zadržava pravo uvođenja obavezne registracije na internet sajtove za koje je prethodno bio obezbeđen slobodan pristup. NBA doo takođe zadržava pravo da u bilo kom trenutku ukine ovlašćenje pristupa blokiranjem pristupa podacima, bez obaveze da prethodno navede razloge za takvu akciju, naročito:
  • ukoliko su podaci koje je korisnik uneo prilikom registracije nepotpuni ili netačni;
  • ukoliko je korisnik prekršio Uslove korišćenja ili nije sa oprezom koristio svoje podatke za pristup;
  • ukoliko je korisnik prekršio važeći zakon pri pristupu ili poseti internet sajtu; i
  • ukoliko korisnik nije pristupio internet sajtu u dužem vremenskom periodu.
3.2 U slučaju obavezne registracije, korisnik je dužan da obezbedi tačne podatke prilikom registracije, kao i da odmah, ukoliko je to moguće, putem interneta ili elektronske pošte upozori kompaniju NBA doo na bilo kakve buduće izmene. Korisnik je u obavezi da obezbedi neometan prijem poruka poslatih putem elektronske pošte na adresu navedenu prilikom registracije.

3.3 Po obavljenoj registraciji, korisniku će biti dodeljeni korisničko ime i lozinka (u daljem tekstu: "korisnički podaci"). Prilikom prvog pristupanja sajtu, korisnik je dužan da promeni dodeljenu lozinku u lozinku po želji. Korisnik može pristupiti svojim korisničkim podacima kako bi ih pregledao ili izmenio po želji ili, ukoliko je to moguće, ukinuo ili proširio saglasnost za obradu podataka.

3.4 Korisnik je dužan da ne otkriva svoje korisničke podatke drugima i smatraće se odgovornim za sve porudžbine i druge aktivnosti obavljene pod njegovim korisničkim podacima. Neophodno je da se korisnik odjavi iz sekcije sajta zaštićene lozinkom posle svake posete. U slučaju da korisnik ustanovi da treća strana koristi njegove podatke bez dozvole, dužan je da, ukoliko je to moguće, pismenim putem odmah obavesti kompaniju NBA doo putem elektronske pošte.

3.5 Po prijemu obaveštenja u skladu sa tačkom 3.4, NBA doo će blokirati pristup sekciji zaštićenoj lozinkom za navedene korisničke podatke. Blokiranje pristupa može biti poništeno samo ukoliko korisnik uputi poseban zahtev NBA doo ili nakon što se ponovo registruje.

3.6 Korisnik može zahtevati poništenje registracije u bilo kom trenutku u pismenoj formi, pod uslovom da poništavanje ne utiče na neometano obavljanje transakcija u toku. U tom slučaju, NBA doo će obrisati sve korisničke i druge lične podatke koji se odnose na korisnika, čim joj oni više ne budu potrebni.


4 Pravo na korišćenje podataka, softvera i dokumentacije

4.1 Neophodno je da korišćenje informacija i dokumentacije dostupne preko internet sajta www.lipotio.com bude u skladu sa ovde iznetim Uslovima korišćenja ili, u slučaju ažuriranja informacija ili dokumentacije, sa važećim uslovima prethodno dogovorenih sa NBA doo. Posebno propisani uslovi, npr. za poručivanje proizvoda, imaju prioritet u odnosu na ove uslove.

4.2 NBA doo korisniku ustupa neekskluzivno i neprenosivo pravo na korišćenje informacija i dokumentacije dostupne na sajtu kao što je dogovoreno, ili, ukoliko to nije dogovoreno, u svrhe koje je odredio NBA doo pri isporuci i predaji podataka.

4.3 Interner stranica je dostupna besplatno, u mašinski čitljivom obliku. NBA doo nije dužna da korisniku obezbedi izvorni kôd. Izuzetak su izvorni kôdovi za softver sa otvorenim kôdom, čiji uslovi licenciranja imaju prioritet u odnosu na ovde navedene uslove, i obezbeđuju se u slučaju potrebe za širenjem izvornog kôda, kada će NBA doo obezbediti izvorni kôd o sopstvenom trošku.

4.4 Nisu dozvoljeni prodaja, prenos i/ili iznajmljivanje informacija, dokumentacije, kao ni njihovo ustupanje trećem licu na neki drugi način. Osim ako zakonske regulative ovo izričito ne dopuštaju, korisniku se ne dozvoljava da vrši izmene, prevod dokumentacije u delovima ili u celini. Korisnik ima pravo da napravi rezervne kopije, pod uslovom da je njihova svrha obezbeđivanje bezbednog korišćenja u budućnosti, a u skladu sa Uslovima korišćenja.

4.5 Informacije i dokumentacija su zaštićeni autorskim pravima, kao i međunarodnim ugovorima o autorskom pravu i drugim zakonima i sporazumima o intelektualnoj svojini. Korisnik je dužan da se pridržava ovih zakona.


5 Intelektualna svojina

5.1 Bez obzira na posebne odredbe navedene u tački 4 ovih Uslova za korišćenje, ne dozvoljava se menjanje, kopiranje, umnožavanje, prodaja, iznajmljivanje, davanje u zakup ili na korišćenje, dopunjavanje i/ili zloupotreba informacija, naziva brendova i drugog sadržaja na www.lipotio.com internet sajtu.

5.2 Sa izuzetkom prava na korišćenje i drugih, posebno ustupljenih prava, korisniku neće biti data druga prava, naročito prava koja se odnose na korišćenje naziva kompanija i predmeta pod komercijalnom zaštitom kao što su patenti, zaštitni znaci i predmeti pod pravom industrijske svojine, niti je NBA doo u obavezi da korisniku odobri takva prava.

5.3 NBA doo zadržava pravo da bez ikakve nadoknade koristi ideje i predloge dobijene od korisnika preko internet sajta za razvoj, unapređenje i prodaju proizvoda iz svoje ponude.


6 Obaveze korisnika

6.1 Tokom posete internet sajtu www.lipotio.com, korisnik je dužan da se ponaša na način koji:
- ne krši konvencije, zakone za zaštitu komercijalne svojine, zakone o autorskim pravima i srodne zakone o imovinskim pravima;
- ne omogućuje prenos virusa, tzv. "trojanaca" i drugih programa potencijalno štetnih po softver, takođe vodeći računa da ne vrši unos, snimanje i slanje linkova za koje nije ovlašćen, naročito kada su ovi hiperlinkovi i sadržaji nelegalni ili u sukobu sa obavezom na tajnost podataka;
- ne podstiče slanje reklama, neželjenih e-mail poruka (tzv. "spam"), lančanih pisama, lažnih upozorenja na viruse, zlonamerni softver i slično, kao ni poziva na učešće u kockarskim i sličnim igrama, takmičenjima, nagradnim i piramidalnim igrama i sličnim aktivnostima

6.2 NBA doo zadržava pravo da blokira pristup internet sajtu www.lipotio.com u bilo kom trenutku, posebno ukoliko korisnik ne postupa u skladu sa obavezama koje proističu iz Uslova korišćenja.


7 Hiperlinkovi

Na internet sajtu www.lipotio.com mogu se nalaziti hiperlinkovi ka sajtovima trećih strana. NBA doo ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovih sajtova, niti može podržati ove sajtove i njihov sadržaj, jer nema kontrolu nad tamo iznetim informacijama i ne može se smatrati odgovornom za dostupan sadržaj i informacije. Korisnik koristi ovakve sajtove na sopstveni rizik.


8 Odgovornost za pravne ili činjenične greške

8.1 Ukoliko su dostupne informacije i dokumentacija ponuđeni za besplatno preuzimanje, NBA doo neće snositi nikakvu odgovornost za činjenične ili pravne nedostatke u iznesenim informacijama i dokumentaciji, niti može garantovati njihovu potpunost, tačnost i/ili upotrebljivost, odsustvo grešaka ili autorskih prava u vlasništvu bilo NBA doo, bilo drugih kompanija, niti pravo na neograničeno korišćenje, osim u slučaju krajnje nepažnje ili sa određenom namerom.

8.2 Informacije dostupne na internet sajtu treba koristiti samo kao primer, dok se specifikacije i uopšteni opisi karakteristika proizvoda ponekad mogu razlikovati u pojedinačnim slučajevima (npr. zbog izmena na proizvodu). Zbog toga je neophodno da pravno obavezujuća svojstva i karakteristike proizvoda budu precizno ustanovljene sa NBA doo ili nekim od njenih partnera pri kupovini proizvoda.


9 Ostale odgovornosti i zaštita od zlonamernih programa

9.1 Odgovornost NBA doo za činjenične i pravne nedostatke definisana je u okviru tačke 8 Uslova za korišćenje. NBA doo je izričito oslobođena ostalih obaveza i odgovornosti, osim ukoliko nije dužna da poštuje obaveze definisane Zakonom, a u slučaju zle namere ili grube nepažnje; opasnosti po život ili zdravlje, ili od oštećenja važnog dela tela ili važnog organa; garantovanih (ugovorenih) svojstava proizvoda, (zlo)namernog prikrivanja nedostataka i kršenja značajnih ugovornih obaveza.

9.2 Naknada zbog kršenja ugovornih obaveza ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovor, osim u slučaju namerne greške ili grube nepažnje.

9.3 Iako NBA doo ulaže sve napore kako bi sajt bio oslobođen zlonamernih programa (tj. virusa, "trojanaca", "crva", špijunskog i drugog sličnog softvera), ni NBA doo ni njene podružnice ne mogu garantovati odsustvo zlonamernih programa i ne mogu se smatrati odgovornim za navedene pojave. Pre preuzimanja dostupnih informacija ili dokumentacije, korisnik je dužan da preduzme razumne mere opreza i koristi program za skeniranje virusa kako radi sopstvene zaštite, tako i u cilju sprečavanja širenja zlonamernih programa na sajtu.

9.4 Svaka promena na štetu korisnika pod teretom dokaza nije povezana sa prethodno navedenim uslovima u tačkama 9.1 i 9.2.


10 Zaštita podataka i privatnosti

NBA doo poštuje važeće zakonske propise o zaštiti podataka, kao i sopstvenu politiku privatnosti u prikupljanju, korišćenju i obradi ličnih podataka. Politiku privatnosti NBA doo moguće je pogledati preko hiperlinkova na internet sajtu ovde.


11 Dodatni sporazumi, nadležnost, važeći zakoni

11.1 Dodatni ugovori moraju biti u pisanoj formi.

11.2 Pojedinačne stranice internet sajta kontrolisane su od strane NBA doo i/ili njenih podružnica, koje su odgovorne za sadržaj. Ove stranice poštuju zahteve zemlje u kojoj kompanija odgovorna za sadržaj ima svoje sedište.

11.4 NBA doo ne preuzima nikakvu odgovornost za (ne)mogućnost pozivanja ili preuzimanja informacija i/ili dokumentacije sa sajta www.lipotio.com, uključujući lokacije izvan zemlje u pitanju. Korisnici koji se nalaze izvan zemlje u pitanju snose isključivu odgovornost za pristup internet sajtu u skladu sa važećim nacionalnim zakonima i regulativama.

11.5 Nije dozvoljen pristup informacijama i/ili dokumentaciji na internet sajtu iz zemalja u kojima je takav pristup protivzakonit. U tom slučaju, ukoliko korisnik želi da ustanovi komercijalan odnos sa NBA doo, potrebno je da se samostalno obrati matičnoj NBA doo.

11.6 Korišćenje sadržaja na internet sajtu ili sajtovima njenih podružnica podleže isključivo zakonu Republike Srbije, osim kada su u pitanju Konvencija UN o ugovorima i međunarodnoj prodaji robe i drugi standardi međunarodnog privatnog prava u suprotnosti sa zakonom Republike Srbije. Ovaj izbor zakona/nadležnosti se ne primenjuje kada nije moguće napraviti dogovor o navedenom na pravno efikasan način i u skladu sa opštevažećim zakonom. U tom slučaju, primenjuje se lokalni zakon u mestu sedišta podružnice kompanije.
Top